ID 作业比赛名称 比赛时间 权限 创建人
3374 2024寒假集训 进阶训练赛 (三)- 补题 已结束 2024-03-17 00:00:00 公开 admin
3373 2024寒假集训 进阶训练赛 (三) 已结束 2024-01-17 22:00:00 公开 admin
3372 2024寒假集训 进阶训练赛 (二)- 补题 已结束 2024-03-16 01:00:00 公开 admin
3370 2024寒假集训 进阶训练赛 (二) 已结束 2024-01-16 22:00:00 公开 admin
3369 2024寒假集训 进阶训练赛 (一)- 补题 已结束 2024-03-15 01:00:00 公开 admin
3368 2024寒假集训 进阶训练赛 (一) 已结束 2024-01-15 22:00:00 公开 admin
3367 J4专项训练 已结束 2024-02-03 02:00:00 私有 admin
3366 2023-2024-1程序设计Ⅱ-国机-补题.20240106-20240110.shi 已结束 2024-01-10 12:00:00 私有 2001500009
3365 Data Structure_2023_Big Data 2201-2202_Homework-【补题12-15】 已结束 2024-02-24 13:00:00 私有 2018500026
3360 Data Structure_2023_Big Data 2201-2202_Homework-15 已结束 2023-12-27 23:59:00 私有 2018500026
3356 bfs专项练习 运行中 2023-12-15 07:00:00 剩余 199天 03 小时 49 分 55 秒 公开 admin
3354 2023-2024-1 ACM集训队周赛(13)-补题 运行中 2023-12-15 17:00:00 剩余 199天 12 小时 49 分 55 秒 公开 admin
3353 2023-2024-1 ACM集训队每周程序设计竞赛(13) 已结束 2023-12-15 17:00:00 公开 admin
3352 Data Structure_2023_Big Data 2201-2202_Homework-14 已结束 2023-12-20 23:59:00 私有 2018500026
3350 Data Structure_2023_Big Data 2201-2202_Homework-13 已结束 2023-12-13 23:59:00 私有 2018500026
3347 2023-2024-1 ACM集训队每周程序设计竞 赛(12)补题 运行中 2023-12-08 17:00:00 剩余 191天 09 小时 49 分 55 秒 公开 admin
3346 2023-2024-1 ACM集训队每周程序设计竞赛(12) 已结束 2023-12-08 17:00:00 公开 admin
3344 北京化工大学第十八届程序设计新生赛正式赛【补题模式】 已结束 2023-12-17 17:00:00 公开 admin
3343 北京化工大学第十八届程序设计新生赛正式赛【竞赛模式】 已结束 2023-12-03 12:40:00 私有 admin
3342 北京化工大学第十八届程序设计新生赛热身赛【补题模式】 已结束 2023-12-02 23:00:00 公开 admin