ID 作业比赛名称 比赛时间 权限 创建人
3131 蓝桥杯国赛五一训练赛 (3) 补题 已结束 2023-07-04 15:00:00 公开 admin
3130 蓝桥杯国赛五一训练赛 (2) 补题 已结束 2023-07-04 15:00:00 公开 admin
3129 蓝桥杯国赛五一训练赛 (1) 补题 已结束 2023-07-04 15:00:00 公开 admin
3125 2022-2023-2 ACM集训队每周程序设计竞 赛(10)-补题 运行中 2023-04-28 17:00:00 剩余 3天 19 小时 53 分 17 秒 私有 admin
3124 2022-2023-2 ACM集训队每周程序设计竞赛(10) 已结束 2023-04-28 17:00:00 公开 admin
3121 test 已结束 2023-05-06 18:00:00 私有 liuyong
3120 蓝桥杯国赛五一训练赛 (3) 已结束 2023-05-03 23:00:00 公开 admin
3119 蓝桥杯国赛五一训练赛 (2) 已结束 2023-05-03 23:00:00 公开 admin
3118 蓝桥杯国赛五一训练赛 (1) 已结束 2023-05-03 23:00:00 公开 admin
3115 2023年ACM课程第一次上机test(06-13班)-补题 已结束 2023-07-22 20:00:00 私有 miaoguijun
3109 2023年CCPC邀请赛选拔赛(二)- 补题 已结束 2024-04-21 21:00:00 公开 admin
3108 测试 已结束 2023-04-24 19:00:00 公开 appmlk
3101 2023年CCPC邀请赛选拔竞赛(二) 已结束 2023-04-21 18:00:00 公开 admin
3100 2023年ACM竞 赛班训练竞 赛(动态规划专题)补题 运行中 2023-04-24 20:25:00 剩余 183天 23 小时 53 分 17 秒 公开 admin
3099 2023年ACM竞赛班训练竞赛(动态规划专题) 已结束 2023-04-24 20:25:00 私有 admin
3098 2022-2023-2 ACM集训队每周程序设计竞 赛(9)补题 已结束 2024-04-20 17:00:00 公开 admin
3097 2022-2023-2 ACM集训队每周程序设计竞赛(9) 已结束 2023-04-21 17:00:00 公开 admin
3095 2022-2023-2程序设计Ⅰ-国机-上机9(补题).20230420-20230425.shi 已结束 2023-04-25 22:00:00 私有 2001500009
3094 2022-2023-2程序设计Ⅰ-国机-上机9随堂测试.20230420.shi 已结束 2023-04-20 17:15:00 私有 2001500009
3093 2022-2023-2程序设计Ⅰ-国机-上机9.20230420.shi 已结束 2023-04-20 16:50:00 私有 2001500009